En alternativ bild?

En kvalitativ textanalys av Göteborgs Fria Tidning och Göteborgs-Posten

Titel: En alternativ bild? Författare: Gustav Kronqvist Termin och år: HT 2011 Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik och kommunikation vid Göteborgs universitet. Handledare: Jan Strid Examinator: Nicklas Håkansson Nyckelord: Göteborgs Fria Tidning, Göteborgs-Posten, förstanyheter, kvalitativ textanalys, ideologikritisk analys, kunskapskritisk analys. Sammanfattning: Syftet med denna uppsats har varit att försöka se vilka språkliga och ideologiska tendenser Göteborgs Fria Tidning och Göteborgs-Posten ger uttryck för i sina förstanyheter och på vilket sätt Göteborgs Fria Tidning kan anses vara alternativ. Genom en kvalitativ textanalys inspirerad av den ideologi- och kunskapskritiska analysen har förstanyheter från 2011 undersökts i de båda tidningarna. Resultatet visar att GP och GFT skiljer sig i vilka konflikter och värderingar som målas upp där GP oftare applicerar ett ekonomiskt fokus medan GFT oftast lägger fokuseringen kring kampen för mänskliga rättigheter. Användningen av ord med ideologisk förankring skiljer sig mellan de båda tidningarna där GFT ofta är övertydliga i sin kritik. Kunskapsmässigt kan GFT sägas vara mer innehållsinriktat där fakta och resonemang lägger en bredare grund än vad GP gör då de oftare presenterar fakta.

Gustav Kronqvist
MKV, Examensarbete , ht11
782
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.