En del av massan

Förutsättningar för små enheter i offentlig sektor att vara varumärkesorienterade

thumbnail of 936-1

Titel En del av massan – Förutsättningarna för små enheter i offentlig sektor att vara varumärkesorienterade Författare Carl Tengroth Kurs Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet Termin Vårterminen 2015 Handledare Mathias Färdigh Sidantal 35, exklusive bilaga. Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka förutsättningarna för mindre enheter i stora organisationer inom den offentliga sektorn att bedriva varumärkesorienterad kommunikation. Metod och material Sex kvalitativa respondentintervjuer. Huvudresultat Studien visar att huruvida en enskild enhet i en stor offentlig organisation har förutsättningar för att bedriva varumärkesinriktad kommunikation i stor utsträckning beror på uppdragsformuleringen. En mer funktionell roll innebär ett svårare varumärkesarbete. Detta gäller även om intressenterna själva anser att enheten har en funktionell roll för dem i deras dagliga arbete. Vidare är det en utmaning men inte en omöjlig sådan att distansera sig från den större organisationen man är en del av. Faktum är att det kan vara till den enskilda enhetens fördel att kunna visa vad som skiljer dem från verksamheten i stort.

Carl Tengroth
MKV, Examensarbete , vt15
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.