En förenings medlemsbrev

en enkätundersökning bland Göteborgs Läkaresällskaps medlemmar

Abstract Titel: En förenings medlemsbrev Författare: Ros-Marie Andersson & Daniel Lundgren Kurs: Göteborgs universitet, Medie- och kommunikationsvetenskap, Fördjupningskursen Termin: Vårterminen 2004 Handledare: Karin Fogelberg Sidantal: 55 sidor (71 med bilagor) Syfte: Syfte med studien är att ta reda på hur Göteborgs Läkaresällskaps medlemmar uppfattar och använder föreningens medlemsbrev. Studien kommer dessutom att undersöka vad medlemmarna får ut av informationen i medlemsbrevet samt dess inverkan på kultur och gemenskap inom föreningen. Metod: Kvantitativ med postenkäter Material: 436 enkäter ifrån medlemmar i Göteborgs Läkaresällskap Huvudresultat: De allra flesta medlemmarna läser medlemsbrevet övergripande och finner det intresseväckande. Det är ganska jämt fördelat på vilket sätt medlemmarna får medlemsbrevet. En övervägande andel av medlemmarna tycker att utgivningsfrekvens och vissa aspekter i format medlemsbrevet är bra, medan hälften av medlemmarna upplever andra delar i formatet som bra. Medlemmarna verkar tillfredställa ett informationsbehov, personligt uttrycksbehov samt samhörighetsbehov. Medlemsbrevet verkar också spela en roll i att skapa och sprida sällskapets kultur, och kan också ha en betydelse i att skapa en social gemenskap.

Ros-Marie anderssonDaniel Lundgren
MKV, Examensarbete , vt04
501
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.