En jämförande analys av tidningen Cosmopolitan och fanzinet Bleck med betoning på feministiska perspektiv

SAMMANFATTNING Syftet med denna uppsats är att jämföra vilka ideologiska feministiska perspektiv som förmedlas i tidningen Cosmopolitan och fanzinet Bleck. Jag undersöker detta i två skilda forum som vänder sig till samma kön och målgrupp. För att kunna svara på min huvudfråga; Vilka ideologiska perspektiv förmedlas i respektive tidning ? använder jag mig av två underfrågor, Hur beskrivs kvinnor och män? och Hur framställs könsöverskridande grupper ? I bakgrundskapitlet introduceras tidningarna för att ge en förståelse av deras olika ursprung. Bleck är ett uttalat feministisk fanzine. Tidningens innehåll är mediekritiskt och den innehåller inga reklamsidor och har få andra bilder. Blecks nummer ser alla olika ut och innehållet har ingen given struktur. Bleck ställer sig kritisk till många av de ideal som kommersiella tidningar likt Cosmopolitan förmedlar. Cosmopolitan är inte uttalad feministisk man väljer istället att profilera sig med ”är en tidning som uppmanar kvinnor att ta för sig så mycket som möjligt av livet” Cosmopolitan har en given struktur och kan ses som en stereotyp tidning med modereklam, sextester och kändisskvaller. Mitt urval av material består av två tidningar, en från varje tidning. De aktuella numren är valda utifrån att dels för att överensstämma relativt tidsmässigt men också på grund av deras tillgänglighet. I teoriavsnittet presenteras feministisk teori och queerteori. Feministiskt teori problematiserar kön och lyfter fram historiska och sociala dimensioner i de konstruktioner som finns idag. Queerteori har också en konstruktivistisk syn där man intresserar sig för hur olika grupper i samhället definieras utifrån det ”normala”, det normala definiera i queerteori som heteronormanitet. Min textanalys har gjorts med hjälp av semiotiska analysverktyg. Syftet med denna är att man genom ett aktivt läsande kan uppfatta strukturer i texterna som inte uppfattas vid en första anblick. Det som främst skiljer tidningarna åt är de sammanhang där män och kvinnor skildras. I Bleck beskrivs män i maktposition som osidosätter kvinnors intressen i mediala sammanhang medan kvinnorna i Cosmopolitan är självständiga singlar som letar efter potentiella älskare eller pojkvänner. Könsöverskridande grupper förekommer i båda tidningarna också där beskrivs de ur olika perspektiv. I Bleck tar man ställning för de homosexuella i frågan om homoadoption. De homosexuellas rättigheter i fråga om homoadoption ses som självklar. Det är istället politikernas inställning som synas. I Cosmopolitan närmar man sig de könsöverskridande grupperna ur ett individuell synvinkel där man uppmanar läserskan att utforska det sexuella fältet genom att prova att vara med någon av samma kön. Bleck har en radikal feministisk hållning som tydligt uttrycks. Huruvida Cosmopolitan kan sägas vara feministisk är tveksam då kvinnor vid flera tillfällen får ge utrymme åt självsäkra män.

Sara Jonsson
MKV, Examensarbete , ht04
515
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.