En mirakelkur som barnen klarar med bravur?

En studie av Ale kommuns satsning på att ge alla elever i årskurserna 1-3 varsin egen bärbar dator

thumbnail of 730-1

Titel: En mirakelkur som barnen klarar med bravur? En studie av Ale kommuns satsning på att ge alla elever i årskurserna 1 – 3 varsin egen bärbar dator Författare: Sofia Pettersson Kurs: Examensarbeteete i medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, vid Göteborgs Universitet Termin: Höstterminen 2010 Uppdragsgivare: Ale kommun (i samarbete med medieinriktningen på lärarutbildningen vid Göteborgs Universitet) Handledare: Annika Bergström Antal ord: 19 355 ord, inklusive försättsblad och bilagor (49 sidor) Syfte: Syftet är att studera vilken betydelse datorn i klassrummet kan ha för synen på undervisning samt för relationen mellan elev och lärare. Metod: Kvalitativa intervjuer Material: Intervjuer med sex stycken lågstadielärare inom två olika kommuner Huvudresultat: I denna studie har jag kunnat se att datorer i klassrummet (En-till-En) kan bidra till att göra barn mer källkritiska och att ge dem ett mer kritiskt förhållningssätt, jämfört med barn i en kommun utan En-till-En. Precis som att En-till-En driver fram ett kritiskt förhållningssätt verkar det även kunna bidra till att minska generationsklyftorna mellan elever och lärare. Lärarna i min studie tror att En-till-En tvingar fram en mindre klyfta mellan generationerna eftersom vuxna måste lära sig tekniken samt sitta mer vid datorerna för att kunna förstå barnens skolgång. Däremot tror lärarna inte att barnen litar mer på internet än på läraren och de känner inte att deras auktoritet har hotats sedan En-till-En startade. Beroende på om lärarna är en del av En-till-En eller inte har de olika syn på undervisning och på datorns roll i undervisningen, förmodligen på grund av erfarenheter och förkunskaper kring datorer och från projektet i stort. En-till-En är i de flesta fall positivt för barns läs- och skrivinlärning, samspel, förståelse, motivation och sociala kommunikation. Man måste samtidigt komma ihåg att det inte är tekniken som skapar förutsättningarna, utan att det är lärarens arbetssätt och inställning som är avgörande. Att de yngsta barnen är en del av En-till-En är positivt eftersom de därmed redan från tidiga åldrar lär sig att se på datorn som ett arbetsredskap.

Sofia Pettersson
MKV, Examensarbete , ht10
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.