EN SCROLLANDE GENERATION

En kvalitativ studie om unga användares inställning till reklam på Instagram

thumbnail of 941-1

Examensarbete: 15 hp Program: Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet Nivå: Grundnivå Termin/år: Höstterminen 2015 Handledare: Malin Sveningsson Examinator: Marie Grusell Antal ord: 14 674 Nyckelord: Instagram, reklam, kvalitativ studie, samtalsintervjuer, native advertising, riktad reklam, unga användare, banner blindness Syfte: Att undersöka unga användares inställning till reklam på Instagram Teori: Uses and gratifications, reklamforskning Metod: Kvalitativ studie baserad på samtalsintervjuer Resultat: Unga användare på Instagram störs inte så mycket av reklam på forumet. De är medvetna om reklamen även om den i vissa fall kan vara svår att urskilja då Instagram använder sig av native advertising. De unga användarna scrollar snabbt igenom innehållet på Instagram dagligen och lägger inte någon större vikt vid reklamen utan scrollar oftast bara förbi den. Dessutom fann vi att unga användare vanligtvis har två konton på Instagram som de använder i olika syften.

Caroline Franklin och Kim Nordin
MKV, Examensarbete , ht15
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.