En skräpuppsats

En kvalitativ studie av Renovas internkommunikation

Abstract Titel: En skräpuppsats – En kvalitativ studie av Renovas internkommunikation Författare: Ola Laurin & Tobias Johansson Handledare: Jan Strid Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs. Göteborgs Universitet, Institutionen för Journalistik och masskommunikation (JMG) Termin: Vårterminen 2003 Syfte: Syftet med uppsatsen är att presentera och analysera Renovas interna kommunikation. Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer samt en enkät som var utformad med många öppna frågor som ett slags försök till skriftlig intervju. Material: Sex intervjuer med renhållare på Renova samt två informantintervjuer med marknadschef Eva Adersjö och fackordförande Mikael Hansson på Renova. 36 svar från enkäten som gick ut till mellanchefer. Antal sidor: 45 Huvudresultat: Renova satsar mycket på sin interna kommunikation. Det vi har kommit fram till är dock att detta inte är tillräckligt utan att det krävs omfattande åtgärder. Vi hävdar att renhållarna inom Renova saknar den överblick som är så viktig för att skapa delaktighet och att öka deras tillgång till intranätet är av yttersta vikt. Vidare menar vi att den absolut största anledningen till att man inte har ett sunt kommunikationsklimat är att det saknas uppföljning på utlovade åtgärder.

Tobias JohanssonOla Laurin
MKV, Examensarbete , vt03
470
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.