EN STEREOTYPISK BILD I FÖRÄNDRING

En kvalitativ intervjustudie om unga kvinnors
föreställningar om Försvarsmakten

thumbnail of 1129

Syfte: Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för vilka föreställningar unga
kvinnor har om genus i Försvarsmakten och om Försvarsmaktens riktade
rekryteringskommunikation.

Teori: Hirdmans teori om genussystemet, Connells teori om genus i fyra dimensioner,
Stuart Halls teori om kodning/avkodning

Metod: Kvalitativa respondentintervjuer

Material: Studien baseras på tio semistrukturerade intervjuer med kvinnor mellan 18-24 år. Som diskussionsunderlag för intervjuerna användes fyra av Försvarsmaktens
kampanjfilmer.

Resultat: Resultaten visar att en bild av Försvarsmakten som en manligt präglad
organisation förekommer, men att denna bild befinner sig i ett förändringsskede på
väg mot en mer modern och jämställd bild. Resultaten visar även på en övervägande
positiv inställning till Försvarsmaktens riktade kampanjer.

Lisa Praesto och Julia Ronsten
MKV, Examensarbete , vt20
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.