“I BETALT SAMARBETE MED ..”

En kvalitativ studie om generation X, Y & Z’s
uppfattning av influencer marketing på Instagram.

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur kvinnor uppfattar influencer marketing på
Instagram i allmänhet och de eventuella skillnaderna i upplevelsen hos kvinnor från de
olika generationerna X, Y och Z i synnerhet.

Teori: Det teoretiska ramverket består av reklamens definition, reklamtrötthet, influencer
marketing, reklamens trovärdighet, avkodning, Uses and gratifications och
generationsforskning.

Metod: Kvalitativ metod i form av semistrukturerade samtalsintervjuer.

Material: Femton semistrukturerade samtalsintervjuer fördelat på generationerna X, Y och Z.

Resultat: Resultaten visar att det finns både likheter och skillnader med hur kvinnorna från de olika generationerna upplever influencer marketing på Instagram. Samtliga generationer visa god förmåga att pekat ut reklam i influencers flöden. De yngre generationerna ställer sig mer positiva till influencer marketing då den upplevs som personlig och relevant. Den äldre generationen är mer likgiltiga till fenomenet. Både generation X och Y uttrycker oro för hur yngre generationer påverkas av denna typen av reklam. Oron bekräftas då generation Z upplever att de blir negativt påverkade av reklamen.

Moa Edlund, Lisa Karlberg & Alexandra Pallvid
MKV, Examensarbete , vt20
1130
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.