EN STUDIE I MÄNNISKORS UPPFATTNINGAR OM BROTT

thumbnail of nr_17_masteruppsats_2013_gunes_suberoglu-1

Abstract Titel EN STUDIE I MÄNNISKORS UPPFATTNINGAR OM BROTT Författare Gunes Suberoglu Kurs Examensarbete (master) i medie- och kommunikationsvetenskap Termin Vårtermin 2013 Handledare Marie Grusell Sidantal, ord 80, 35113 Syfte Syftet är att undersöka människors uppfattningar om brott i två stadsdelar. Ett ytterligare syfte är att redogöra för om människor själva föreställer sig att brottsrapporteringar har någon betydelse för dessa. Metod Kvalitativa, semistrukturerade respondentintervjuer. Material Respondentintervjuer med tretton personer, varav sju personer som bor i stadsdelen Centrum och sex personer som bor i stadsdelen Örgryte. Huvudresultat De huvudsakliga resultaten visar att respondenterna uppfattar ödsliga samt platser där ett stort antal människor befinner sig i som osäkra. Respondenterna uppfattar det även som att förorter är mer osäkra. Respondenterna har en bild av att yngre män är mer benägna att begå våldsbrott än andra grupper i samhället. Det empiriska materialet visar att respondenterna i både stadsdelarna uppger att de inte har läst om eller tittat på någon brottsrapportering som har skett i just det området de bor i. Samtliga respondenter anser att de känner sig trygga i det området de bor i. Respondenter som bor i stadsdelen Centrum uppfattar det som att de tar till sig brottsrapporteringar som handlar om det lilla området de bor i. Respondenterna i Centrum anser att brottsrapporteringar som handlar om andra områden inom stadsdelen (speciellt kärnan i stadsdelen) inte är någon otrygghets faktor för dem. Studien visar även att respondenterna uppfattar det som att brottsrapporteringar till viss del validerar och bekräftar sina uppfattningar. Studien visar även att respondenterna uppfattar det som att när de läser om eller tittar på en brottsrapportering så tar de inte till sig sådana brottsrapporteringar som handlar om avlägsna platser. En förekommande uppfattning är att de våldsbrottsrapporteringar som inte sker i den omedelbara närheten, inte har någon betydelse för respondenternas uppfattningar om brott och upplevda oro och trygghet. Undersökningen visar att respondenterna i olika åldrar, kön och bostadsområde har varierande uppfattningar om brottsfyllda platser, personer som begår brott och personer som blir utsatta för brott. Majoriteten av de kvinnliga respondenterna i undersökningen har den bilden att de löper störst risk för att bli utsatta för våldtäkt. Majoriteten av de manliga respondenterna har den bilden av att de löper störst risk för misshandel och rån. Studien visar även att ingen av samtliga respondenterna i både stadsdelarna har rädsla för att bli utsatta för brott som de upplever att begränsar dem i sina vardagliga och sociala liv. Nyckelord Brott, uppfattningar om brott, rädsla för brott, brottsrapporteringar, förstärkning

Gunes Suberoglu
MKV, Masteruppsats , vt13
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.