Eskort på nätet

En studie om prostitution på Internet ur ett individperspektiv

thumbnail of 691-1

Titel: Eskort på nätet – En studie om nätprostitution ur ett individperspektiv Författare: Ayla Irebring-Ruiperez Kurs: Examensarbeteete inom medie- och kommunikationsvetenskap 15p Universitet: Göteborgs universitet Termin: Höstterminen 2009 Handledare: Jenny Wiik Sidantal: 52 sidor Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur sexsäljande kvinnor över nätet upplever sin livssituation samt yrkesverksamhet Uppdragsgivare: Examensarbeteetets uppdragsgivare är Prostitutionsenheten i Malmö Material och metod: 3 st personliga intervjuer med slumpmässigt utvalda kvinnliga prostituerade via nätet. Samtalet pågick i cirka en timme och utgick från en semistrukturerad intervjuguide. Vid två tillfällen har ljudinspelningar genomförts och sedan transkriberats inför analys. Ett av samtalen har utförts via telefon och har då renskrivits utifrån anteckningar som togs under intervjutillfället. Huvudresultat: Undersökningen beskriver hur tre stycken prostituerade kvinnor upplever sin livssituation. Här berättar de hur de upplever de kunder de möter, hur deras yrkesval påverkar relationer i vardagslivet samt ute i samhället. De omtalar även de eventuella risker som kan uppstå i en yrkesverksamhet som denna samt hur de ser på myndigheter och erfarenheter av möten med dessa instanser. Studien gör inte anspråk på någon generaliserbarhet då analysmaterialet enbart har kunnat baseras på tre respondenter. Dock finns ytterst få studier i Sverige idag som utgår ifrån den sexsäljande kvinnans värderingar och åsikter kring prostitution. Därmed hoppas jag på att detta kan ha en viss betydelse för de myndigheter som riktar sin verksamhet mot denna grupp, då det gäller hur de bör lägga upp deras arbete. Huvudresultaten i korthet;- Synen på gatuprostitution är överlag mer negativ än den sexhandel som sker via nätet – Man upplever att vissa risker kan finnas men har också motstrategier mot dessa. – Nätet kan sägas innebära hårdare krav på den prostituerade. – När det gäller personliga kontakter hemlighålls inte sällan eskortverksamheten. – De kvinnor som befinner sig i prostitution menar att problemet framförallt ligger i samhällets syn på detta fenomen. Nyckelord: prostitution, sexsäljare, eskort

Ayla Irebring-Ruiperez
MKV, Examensarbete , vt09
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.