“Ett bra pressmeddelande är en aptitretare”

Fackpressens syn på pressmeddelanden

ABSTRACT Titel: ”Ett bra pressmeddelande är en aptitretare” – Fackpressens syn på pressmeddelanden Författare: Anna Jacobsson Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, Påbyggnadskurs Termin: Vårterminen 2005 Syfte: Att undersöka fackpressen syn på pressmeddelanden Metod och Material: Kvantitativ innehållsanalys av pressklipp, Kvalitativa samtals- intervjuer med en frilansjournalist och en chefredaktör. Huvudresultat: Jag har kommit fram till att det finns olika nyhetskriterier för dagspress och fackpress. Mitt resultat visar att fackpress är mycket mer intresserade av att skriva om fackmässor än vad dagspress är. Anledningen till att dagspress inte skriver om Svenska Mässan kan vara att de har svårt att se allmänintresset i en sådan typ av bevakning. Detta är starkt kopplat till att journalister vill ta sitt ansvar som kritiska granskare. De artiklar som skrivs i fackpress handlar till största delen om utställarna på mässan. Det kan exempelvis bero på att fackpress skriver mycket om produktnyheter och att mässutställarna är de som marknadsför dessa. 23 % av artiklarna har ingen aktör, vilket kan bero på att de vill att läsarna själva ska bilda sig en uppfattning. Detta skiljer sig mot dagspress som till största delen har en expert som uttalar sig i artikeln. Detta visar också på att dagspress och fackpress skiljer sig i uppfattningen om vad som är en nyhet och vems syn som ska ges. De flesta fackpresstidningarna använder sig av egen eller ingen bild alls. Enligt Hvitfelt kan det bero det på att det inte finns bra bilder att tillgå. En bra bild kan till och med göra en nyhet. De flesta bilderna förställer människor, med undantag för Automässan där objekt får mer plats. Det som står om Svenska Mässan finns nästan helt utan undantag inuti tidningen och majoriteten av artiklarna skriver om någonting annat än mässan i artikelrubriken. Vinklingen skiljer sig åt mellan dagspress och fackpress där 4/5 av dagspressen har neutrala artiklar. Fackpressen har både mer positiva och negativa artiklar. Volymen skiljer sig också åt; Dagspressen har till största delen notiser och fackpressen har stora artiklar. Svenska Mässan är endast i fokus i 1/3 av artiklarna, utan mest omnämnd med fokus på någonting annat.

Anna Jacobsson
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt05
MG162
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.