Ett brev, oändliga möjligheter?

En studie av börsbolags profilering i sina VD-brev under hög. respektive lågkonjunktur

thumbnail of 710-1

Titel: Ett brev, oändliga möjligheter? En studie av börsbolags profilering i VD-breven under hög- respektive lågkonjunktur. Författare: Sara Alexandersson och Hanna Brage Handledare: Bengt Johansson Uppdragsgivare: Solberg Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet. Termin: Höstterminen 2009 Syfte: Att undersöka hur börsbolag profilerar sig i sina VD-brev under högkonjunktur respektive lågkonjunktur. Metod och material: Kvalitativ textanalys av fyra börsbolags VD-brev för åren 2006 och 2008. Huvudresultat: I VD-breven för högkonjunkturen profilerar sig börsbolagen genom att bygga upp förväntningar och inneha ett tydligt avslut där kommande års utsikter berörs. Under lågkonjunkturen är VD-breven mer bakåtblickande. Sändarna är mer ödmjuka i högkonjunkturens VD-brev, och både negativa samt positiva handlingar och händelser tas upp, till skillnad från i lågkonjunktur. Texterna är opersonliga under respektive konjunkturläge, dock trycks det mer på auktoritet då lågkonjunktur råder. Värderingar berörs i större utsträckning under lågkonjunktur, och VD:n kommer oftare till tals. VD-breven riktas främst till aktieägare, samt även kunder. Ansvar kommuniceras i olika mån under hög- respektive lågkonjunktur, då bolagen skyller på konjunkturen när lågkonjunktur råder, men tackar ej konjunkturen i högkonjunktur.

Sara Alexandersson Hanna Brage
MKV, Examensarbete , ht09
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.