Ett förhållande fyllt av hat och kärlek…

en kvalitativ studie av hur människor förhåller sig till reklam i TV och radio

Abstract Titel: Ett förhållande fyllt av hat och kärlek… – en kvalitativ studie av hur människor förhåller sig till reklam i TV och radio Författare: Karin Lindauer & Caroline Kullendorff Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs Termin: Höstterminen 2004 Syfte: Syftet med vår undersökning är att undersöka och förstå skillnader i hur människor förhåller sig till reklam i TV och radio. Metod och material: Fyra fokusgruppsintervjuer som avser att undersöka hur deltagarna förhåller sig till reklamen i TV och radio. Huvudresultat: Våra huvudsakliga resultat visar att människors förhållande till reklamen i TV och radio beror på flera faktorer. För det första är förhållandet beroende av vilken användning mottagarna har av reklamen. Kunskap om användningen säger vilken funktion reklamen har, varav de viktigaste visade sig vara att informera och strukturera mottagarnas tillvaro. För det andra är attityder en viktig faktor för förhållandet till reklamen i TV och radio. Vi har kunnat fastställa att attityderna till reklamen i både TV och radio till stor del är negativa men också till viss del är positiva, vilket tyder på ett ambivalent förhållande till reklamen. En tredje faktor som har betydelse för förhållandet till reklamen är medievanor. Människor som i stor utsträckning exponeras för kommersiella kanaler har mer användning av och tydliga attityder till reklamen. Vi har dessutom i vår undersökning kunnat fastslå att det finns skillnader i hur stor betydelse faktorerna ålder och kön har för förståelsen av människors förhållningssätt till reklamen i TV och radio. Åldersaspekten kunde oftare än könsaspekten förklara skillnader i medievanor, användning av och attityder till reklamen.

Karin LindauerCaroline Kullendorff
MKV, Examensarbete , ht04
526
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.