Ett utpräglat kulturtantsevenemang eller en inspirerande mässa för alla åldrar?

En studie av Bok & Biblioteks image bland unga

thumbnail of 667-1

Titel Ett utpräglat kulturtantsevenemang eller en inspirerande mässa för alla åldrar?, En studie av Bok & Biblioteks image bland unga Författare Sofia Strinsjö och Kristine Strömer Kurs Examensarbeteete i medie- och kommunikationsvetenskap, JMG, Göteborgs universitet Termin Höstterminen 2008 Handledare Ingela Wadbring Språk Svenska Antal sidor 63 sidor exklusive bilagor Syfte Att undersöka Bok & Biblioteks image bland unga Metod Kvalitativ metod, fokusgrupper Material Fyra fokusgrupper, två med 18-åringar och två med 30- åringar från Göteborgsområdet Huvudresultat Våra respondenter associerar mässan främst med böcker och författare vilket kan kopplas till att kunskapen om mässans bredd är begränsad. De är relativt negativa till informations- och kommunikationsmaterialet då de bl.a. menar att loggan är svårbegriplig och tråkig och att seminarieprogrammet är tjockt och svårläst. Spridningen är stor i hur Bok & Bibliotek uppfattas. Vissa menar att den är inspirerande och andra menar att det bara är hysteri och kaos. Intresse av det mässan erbjuder verkar avgörande för huruvida våra respondenter besöker mässan, vilket i sin tur ger direkta erfarenheter. Vi har vidare identifierat att egna erfarenheter är det som väger tyngst då det gäller att bilda sig en positiv bild av mässan. Vidare är uppfattningarna bland 30- åringarna i vissa avseenden något mer positiva och nyanserade. De har också besökt mässan i större utsträckning än 18- åringarna.

Sofia Strinsjö och Kristine Strömer
MKV, Examensarbete , ht08
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.