EU, medlemslandet och medborgaren

En kvalitativ studie om hur dagspressen rapporterar om EU från ett demokratiskt perspektiv.

thumbnail of 938-1

Titel EU, medlemslandet och medborgaren. – En kvalitativ studie om hur dagspressen rapporterar om EU från ett demokratiskt perspektiv. Författare Linnéa Wik Uppdragsgivare Regeringskansliet: Utredningen om Delaktighet i EU. Kurs Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet. Termin Vårterminen 2015 Handledare Nicklas Håkansson Sidantal / ord 43 sidor, inkl. bilaga / 17 300 ord. Syfte Syftet med denna studie är att undersöka hur Sveriges dagstidningar rapporterar om EU, med fokus på hur EU skildras som en demokratisk institution, samt hur individen och Sverige som medlemsland skildras inom denna institution. Metod Kvalitativ innehållsanalys Material Tidningsartiklar i Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet publicerade mellan 1-15 november 2014. Huvudresultat Hur dagspressen rapporterar om EU som institution kan indelas i tre delar; EU som byråkrati, EU som en god aktör och ett världsförbättrande ideal, samt EU som en abstraktion. Då innehållet inte förklarar EU:s strukturer, skapar det en distans mellan medborgaren och EU. Sverige som medlemsnation skildras som en ansvarstagande part, men som samtidigt inte har en stor möjlighet att påverka EU. Individen i EU tilltalas inte på ett framträdande sätt i rapporteringen. Sammanfattningsvis tyder resultaten på att rapporteringen inte bidrar till att medborgaren känner sig delaktig i EU, eftersom medborgaren varken får ta plats i rapporteringen, eller utmålas so

Linnéa Wik
MKV, Examensarbete , vt15
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.