FACEBOOK OCH POLITIK

En komparativ studie mellan två politikers konton på Facebook.

thumbnail of 943-1

Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap Nivå: Grundnivå nivå Termin/år: Ht/2015 Handledare: Nicklas Håkansson Examinator: Rapport nr: Nyckelord: Social media, Facebook, political communication Syfte: Studiens syfte är att undersöka innehållet i publicerade inlägg på Facebook som har gjorts utav konton som tillhör svenska partiledare. Teori: Bygger främst på funktionell teori om politisk kampanjdiskurs, kommunikationsmodeller och personifikation. Metod: Kvantitativ innehållsanalys med illustrerande citat. Baserat på 121 statusuppdateringar på Facebook. Tidsperioden är supervalåret 14 september 2013 till 14 september 2014. Komparativ undersökning mellan de två dåvarande politikerna Stefan Löfvén och Fredrik Reinfeldt. Resultat: Studien visar att envägskommunikation är det sätt båda politikernas facebookkonton till största del kommunicerar på. Skillnaderna mellan de två aktörerna är istället att Stefan Löfvéns konto gör fler statusuppdateringar men också på ett bredare spektrum när det gäller sakfrågor. Fredrik Reinfeldts konto har istället postat främst kring arbete som sakfråga. När det gäller vem man talar om så är det för båda aktörerna ganska spritt men det går att se att Fredrik Reinfeldts konto publicerar procentuellt mer om debatter och om den enskilde politikern medan Stefan Löfvéns konto publicerar mer om sina allierade och om dennes nätverkande med utländska aktörer.

Erik Engström
MKV, Examensarbete , ht15
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.