Fågel, fisk eller…

Om klassresenärers medievanor

ABSTRACT Titel: Fågel, fisk eller… Om klassresenärers medievanor. Författare: Mira Öhlin. Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, påbyggnadskursen. Termin: Vårterminen 2004. Syfte: Att beskriva och förklara klassresenärers medievanor. Metod: Surveyundersökning. Material: Riks-SOM-undersökningen år 2002. Huvudresultat: Uppåtstigande klassresenärer liknar mest tjänstemännen i sina medievanor. Båda grupperna ger uttryck för finkulturell smakkultur. Dessa grupper har också en viss övervikt för tryckta medier; uppåtstigande resenärer och tjänstemän läser fler böcker och prenumererar i högre utsträckning än övriga på en morgontidning. P1 är den kanal som har flest lyssnare hos uppåtstigande resenärer och tjänstemän. I övrigt ser man gärna nyhetsprogram på TV, söker fakta på Internet och läser romaner. Denna grupp har i högre utsträckning än arbetarklassen och de nedåtstigande resenärerna tillgång till dator och handdator. Nedåtstigande resenärer liknar mest arbetarklassen, men är mer ”svajande” i sina vanor. Arbetarklassen och de nedåtstigande resenärerna uttrycker lågkultur i de flesta avseenden (även om denna kultur är svår att få klarhet i). I de här grupperna – arbetarklassen och de nedåtstigande – ser man gärna på dokusåpor på TV, läser kvällstidningar, tittar på TV3 Direkt och lyssnar på Riks FM. Man läser även färre böcker än de högre klasserna. När det gäller läsning av morgontidning liknar arbetarklassen och båda resenärstyperna varandra i vanan att gärna läsa familjematerial och insändare.

Mira Öhlin
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt05
MG155
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.