Fantasykultur

En kvalitativstudie av unga människors massmedieanvändande, identitetsskapnade, och de sociala kontexternas påverkan inom fantsygenren

ABSTRACT. Titel: Fantasykultur: En kvalitativstudie av unga människors massmedieanvändande, identitetsskapande, och den sociala kontextens påverkan inom fantasygenren. Författare: Emil Scott Mathias A. Färdigh Uppsatsarbete. Fördjupningskurs, höstterminen 2001. Syfte: Vårt syfte är att undersöka och få fördjupade kunskaper om unga människors massmedieanvändning i en subkultur med en fokusering främst på identitetsskapande. Vidare är vårt syfte att lyfta fram andra faktorer som kan anses ha viktig betydelse i unga människors identitetsarbete. Metod: Vi använder oss av en kvalitativansats. Vårt tillvägagångssätt är att intervjua fem respondenter. För att få ett så fylligt material som möjligt har vi i huvudsak valt att använda oss av standardiserade intervjuer. Då i huvudsak användandet av den etnografiska intervjumetoden. Material: Materialet till uppsatsen har vi fått genom att intervjua fem fantasyintresserade unga män, som aktivt rör sig inom fantasygenren på ett eller annat sätt. Vi har genom intervjuer på mellan 90 till 120 minuter, fått ta del av deras personliga åsikter och reflektioner. Huvudresultat: Studiens har i stort sätt tre huvudresultat. För det första så kan vi se att den sociala påverkan inom respondentens umgängeskrets bidrar mer till fantasyintresset än lockelsen till genren i sig. Dock så är det individens behovstillfredsställelse som upprätthåller intresset för fantasy, medan den sociala kontextens påverkar valet av mediekanaler inom genren. Ett annat resultat, var att respondenterna föredrog fantasygengren framför god fantasykvalité. De socialaktiviteterna lockade respondenterna i större grad, och gav upphov till att kvalitén hos fantasyaktiviteten sänktes. Respondenterna balanserar således mellan konflikten, socialgemenskap kontra fantasyintresset och god kvalité. Det tredje resultatet som man kan utläsa av studien är att den sociala kontexten styr individens identitetsarbete i mycket stor utsträckning. Genom att gruppgemenskapen stärker individens personliga utveckling inom genren.

Emil ScottMathias A Färdigh
MKV, Examensarbete , ht01
412
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.