Fästningarnas fest – Organiska nätverk, genomslagskrafig externkommunikation och målgruppsanpassade budskap

En kvantitativ kartläggning av Fästningarnas Fests intressenter och deras erfarenheter, åsikter och förväntningar kring jubileet

thumbnail of 635-1

ABSTRACT Titel Fästningarnas Fest- Organiska nätverk, genomslagskraftig externkommunikation och målgruppsanpassade budskap Författare Hanna Nyberg Typ av arbete Examensarbeteete 15 hp i Medie- och kommunikationsvetenskap, HT- 07 Antal sidor 59 Handledare Monica Djerf Pierre Institution och universitet JMG, Göteborgs Universitet Syfte Studiens syfte är en kartläggning av Fästningarnas Fests intressenter och deras erfarenheter, åsikter och förväntningar kring jubileet. Denna kunskapsbas skall sedan utgöra grunden för de rekommendationer som ges rörande jubileets kommunikationsverksamhet. Metod och material Kvantitativ enkätundersökning. 56 personer deltog i en enkätundersökning som skickades ut via e-post. Huvudresultat Intressenterna har främst negativa erfarenheter av Trekungamötet med en majoritet som ansåg att jubileet helt gick dem förbi och att man inte lyckades med marknadsföringen. Trots detta har intressenterna goda förhoppningar när det gäller Fästningarnas Fest och intressenterna ser förutsättningarna som goda. 23 procent av intressenterna har som skäl för engagemang att Kungälvs kommun stärks. Viktigt är även nätverksskapande och att öka människors intresse för kulturhistoria. Det skiljer sig något mellan de olika intressegruppernas åsikter och det går att dra tydliga paralleller mellan skäl för engagemang och typ av verksamhet som intressenterna arbetar i. Exempelvis är det främst de privata aktörerna som engagerar sig i Fästningarnas Fest för att öka sin verksamhets omsättning vilket kan förklaras av att de behöver ha kommersiella intressen för att överleva. 56 procent av intressenterna anser det som mest viktigt att Fästningarnas Fest skall innebära en ökning av besöksnäringen. Detta tillsammans med arrangemang av god kvalitet och göra något positivt för Kungälvs invånare är högst upp på intressenternas förväntningar över jubileet. Eftersom intressenterna anser det som viktigt att öka besöksnäringen är det viktigt med en stark extern kommunikation där man försöker nå så många människor som möjligt. Även nätverksskapande är något som genomgående har kommit upp och då behöver förutsättningar för detta skapas. Kanaler för att kommunicera med intressenterna behöver upprättas och utvecklas. Helst vill de bli kontaktade genom e-post och nyhetsbrev men en stor del anser även möten som viktigt.

Hanna Nyberg
MKV, Examensarbete , ht07
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.