Fem Kristdemokrater är fler än fyra tidningar?

En kvantitativ studie av Kristdemokraterna i Skaraborgs mediebild

thumbnail of 638-1

Abstract Titel: Fem kristdemokrater är fler än fyra tidningar? Författare: Cecilia Forsell och Julia Fransson Handledare: Ingela Wadbring Kurs: Examensarbeteete i Medie & kommunikationsvetenskap, HT 2007 Syfte: Att undersöka mediebilden av Kristdemokraterna i Skaraborg under valrörelsen 2006 Metod: Kvantitativ innehållsanalys Material: Totalt 570 artiklar från tidningarna Skaraborg Läns Allehanda, Skaraborg Läns Allehanda, Mariestads Tidning och Falköpings Tidning. Undersökning I, 399 artiklar perioden 2006 08 21- 2006 08 26 UndersökningII, 171 artiklar perioden 2006 08 14- 2006 09 16 Huvudresultat: Kristdemokraterna kom fram i medierna i sina valfrågor men misslyckades med att ge svar på mediedagordningens frågor. I jobb/arbetslöshetsfrågan uttalade partiet sig endast i 4 artiklar av sina 169 st. Detta är anmärkningsvärt då partiet prioriterat denna fråga innan valet och då den kom att bli valets hetaste. Främst har Kristdemokraterna företrätts av fyra personer, vilka stått för 47% av samtliga artiklar där partiet uttalat sig. Männen stod för 74% av alla uttalanden och kvinnorna stod endast för 26%. Då forskning visar att kvinnor och män har olika sakfrågeprioriteringar är det allvarligt att könsfördelningen bland företrädarna är så ojämn. Huruvida det är tidningarna som favoriserat debattartiklar et cetera från borgligt håll eller om de borgliga faktiskt varit mer aktiva kan vi genom denna studie inte svara på då vi inte undersökt tidningarnas urvalsmaterial. Dock kvarstår det faktum att de borgliga partierna gynnats i medierna. Sakfrågor belyses främst ur lokala aspekter, så även nationella och globala frågor. Miljöpartiet är det enda parti som istället gör det motsatta. Sakfrågorna presenteras oftast ur ett ”mjukt” perspektiv, dock inte Centern som skiljer sig åt där de oftare vinklar artiklar på ett ”hårt” sätt. Majoriteten ser sakfrågorna ur ett individperspektiv. Socialdemokraterna och Miljöpartiet ser dock flest artiklar ur ett samhällsperspektiv

Cecilia Forsell Julia Fransson
MKV, Examensarbete , ht07
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.