Fem myror är fler än fyra elefanter

I FRA-debatten gick bloggare samman och utmanade dagspressen

thumbnail of 668-1

Titel: Fem myror är fler än fyra elefanter Författare: Lina Hultén och Yanni Umeland Handledare: Annika Bergström Examinator: Oscar Westlund Utbildning: Göteborgs Universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap 15hp Termin: Höstterminen 2008 Sidantal: 48 sidor Uppdragsgivare: Dagspresskollegiet Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur dagspressen förhåller sig till bloggar i nyhetsrapporteringen. Metod och material: Kvalitativ innehållsanalys av 122 tidningsartiklar och 34 bloggar. Materialet har analyserats med hjälp av ECA-modellen och tematiska frågescheman som utifrån denna utformats. Huvudresultat: Undersökningen beskriver hur dagspressen förhåller sig till bloggar i fråga om nyhetsrapporteringen kring FRA-debatten. Resultatet visar att dagspressen ofta omskriver bloggen som fenomen samt hur tidningar frekvent använder bloggen som källa både för att hämta citat, för att skapa debatt och till en viss del för att hämta fakta. De bloggare som ges utrymme i dagspressen är framförallt elitpersoner och en blogg som förekommer i stor utsträckning är Politikerbloggen som ägs av TV4. Nyckelord: Bloggar, Aftonbladet, Dagens Nyheter, nyhetsrapportring, demokrati, offentlighet, länkar

Lina Hultén Yanni Umeland
MKV, Examensarbete , ht08
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.