Flykten från landsbygden

en kvantitativ innehållsanalys av mångfalden i det lokala nyhetsmaterialet i Arbetarbladet och Gefle Dagblad

thumbnail of kh13-11-3

Syftet med denna uppsats är att undersöka om, och i så fall på vilket sätt, mångfalden i innehållet förändras i två konkurrerande tidningar på samma ort när de får en gemensam ägare. För att belysa detta har vi valt att genom en kvantitativ innehållsanalys titta närmare på nyhetsmaterialet i tidningarna Gefle Dagblad (GD) och Arbetarbladet (AB) som sedan 2003 ägs av koncernen Mittmedia. Tidningarna har länge varit ärkerivaler i regionen. Den liberala GD har historiskt sett varit starkare i huvudorten Gävle medan AB varit starkare i de mindre kommunerna av spridningsområdet. En sådan maktfördelning är generellt sett vanlig när det gäller borgerlig och socialdemokratisk press. Centrala begrepp i denna uppsats är således ägarkoncentration och mångfald. I strävan att mäta mångfalden i tidningarnas innehåll utgår denna studie från medieforskaren Denis McQuails teorier om olika dimensioner av mångfald. De tre viktigaste av dessa dimensioner i denna uppsats är de som behandlar: 1) geografisk täckning, 2) innehåll i form av vilka ämnen som tas upp i nyhetsmaterialet och 3) vilka aktörer som får komma till tals. Vårt huvudsakliga fokus riktas mot dimensionen geografisk täckning då detta är en mångfaldsaspekt som är relativt outforskad i svensk forskning på ämnet. Uppsatsen redogör även för vissa ekonomiska drivkrafter som talar för att olika förändringar och uppdelningar mellan samägda tidningar kan vara ekonomiskt gynnsamma att genomföra. Nyckelfrågan i denna studie är således: Har det skett en förändring i hur stor utsträckning tidningarna rapporterar från de respektive orterna i spridningsområdet, och i så fall, hur ser denna förändring ut? Studien visar att det har skett en förskjutning i den geografiska täckningen i GD som sedan förvärvet av AB fokuserat allt mer på nyhetsrapportering från Gävle. Detta betyder att det i vissa kommuner i spridningsområdet knappt längre går att tala om två tidningar som konkurrerar med den lokala nyhetsbevakningen. För den enskilde medborgaren i vissa kommuner har det skett en förändring av mångfalden i det lokala nyhetsmaterialet.

Kalle Berg, Viktor Johansson och Francisco Ramirez Franzén
Journalist, Journalistikgranskning , ht13
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.