FN-TWIPLOMATI

En studie om diplomatisk kommunikation på Twitter

thumbnail of 1039

Syfte: Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka i vilken utsträckning medlemsländer i FN:s säkerhetsråd använder sig av mjuk och hård makt i sin kommunikation på Twitter, och om användningen skiljer sig mellan permanenta och icke-permanenta medlemmar.

Teori: Det teoretiska ramverket består av Joseph Nye’s idéer kring mjuk och hård maktutövning.

Metod: Kvantitativ innehållsanalys.

Material: 850 tweets postade av konton tillhörande 9 olika FN-delegationer under februari månad 2018. De valda FN-delegationerna sitter samtliga som medlemmar i FN:s
säkerhetsråd under 2018, varav 4 är permanenta medlemmar och 5 är ickepermanenta.

Resultat: Resultatet visar att en stor majoritet (90 procent) av det totala antalet analyserade tweets uttryckte någon form av mjuk makt. Uttryck för mjuk makt var vanligast för samtliga konton, men bland det analysmaterial som föll inom
ramen för hård maktutövning (4 procent), stod emellertid de permanenta medlemsländernas konton för en högre andel. Resultatet visar dessutom på stora skillnader i fråga om aktivitet på de olika kontona, samt att de permanenta
medlemsländerna uttryckte en större andel kritik mot andra aktörer i sina tweets än de icke-permanenta.

Olivia Govik
MKV, Examensarbete , vt18
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.