VET DU VEM EN SVENSK UTLANDSVETERAN ÄR?

”En studie av unga svenskars bild av veteraner från internationella konflikter”

thumbnail of 1040

Syfte: Syftet med detta arbete är att ta reda på hur bilden av svenska veteraner ser ut hos unga i Sverige och vad det är som bidragit till att det är så den ser ut.

Teori: Semiotik, uses and gratifications

Metod: Intervjuer genomförda på ungdomar 18-19 år gamla via telefon och i person.

Material: 12 genomförda intervjuer. 10 via telefon och 2 i person.

Resultat: Efter en analys framkom det att den studerade gruppen ungdomar har en positiv uppfattning och bild av svenska veteraner. Ord som förknippas med en veteran är hjälpsam, osjälvisk, stark, erfaren och någon som gör en god insats. Det finns dock en hel del oklarhet och okunskap i begreppet utlandsveteran vilket visade sig i ungdomarnas svar. Resultaten visar också att gruppen ungdomar främst förlitar sig på fyra källor till inflytande till den bild de har: Media (Främst massmedia), Människor i sin omgivning, skolans undervisning och populärkultur. De förlitar sig sedan på de olika källorna på olika sätt, där massmedia och skola ses som viktiga för att få kunskap. Ungdomarna visar sig också vara positiva till att själva delta i internationella insatser i framtiden, något som de ser som en möjlighet till att få erfarenhet av världen. Detta kan ha en koppling till den positiva bilden av veteraner som genomsyrar svaren.

Samuel Jubell
MKV, Examensarbete , vt18
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.