INFLUENCERS- VÄN ELLER FIENDE?

En kvalitativ intervjustudie om hur tonårstjejer uppfattar
influencers

thumbnail of 1041

Syfte: Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för hur tonårstjejer uppfattar influencers.

Teori: Studiens referensram tar avstamp i Parasociala interaktionsteorin, Social jämförelse-teorin samt identitetsteorier.

Metod: En kvalitativ metod innehållande tre stycken semistrukturerade parintervjuer.

Material: Tre stycken inspelade och transkriberade intervjuer, med sex stycken respondenter i åldrarna 13 och 14 år. Därtill innefattar studien en bilaga i form av en intervjuguide.

Resultat: Föreliggande studie fastslår att tonårstjejers uppfattningar om influencers varierar. Resultaten visar på att influencers kan ses som förebilder (positiv uppåtgående jämförelse), som vänner (lateral jämförelse av omdöme) samt som fiender (negativ uppåtgående jämförelse). Genom jämförelser med profilerna utvärderar respondenterna sig själva och sin självbild. Studien visar på att effekterna av jämförelser kan leda till både självförstärkande och självförgörande för respondenternas självbild. Positiva uppåtgående jämförelser med förebilder kan inspirera och motivera mottagarna att efterlikna denne. Ytliga självförbättringsmotiv är centralt i denna typ av jämförelse, vilket förbättrar individers självbild och självkänsla. Negativ uppåtgående social jämförelse med förebilder kan leda till känslor av hjälplöshet, avundsjuka och missnöjdhet, vilket försämrar individers självbild och självkänsla. Ytliga självförgörandemotiv är centralt i denna typ av jämförelse,
vilket försämrar individers självbild och självkänsla. Vidare visar studiens resultat på att influencers kan liknas vid vänner. Den laterala sociala jämförelsen av omdöme leder till positiva effekter i form av strävan att efterlikna karaktärsdrag,  värderingar och åsikter som profilerna.

Emma Bergendahl
MKV, Examensarbete , vt18
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.