FOLLOW YOUR INSTINCTS!

- en studie där utbildning i nyhetsvärdering
analyseras utifrån normativa demokratimodeller

thumbnail of MS21 Follow your instincts A. Waldenström 8808105681

Titel: Follow your instincts! – en studie där utbildning i nyhetsvärdering analyseras
utifrån normativa demokratimodeller
Författare: Amanda Waldenström
Program och/eller kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap (30
hp) Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet
Termin/år: Vt-16
Handledare: Nicklas Håkansson
Kursansvarig: Malin Sveningsson
Antal ord/sidor: 30368/98
Syfte: Att kartlägga hur journalistutbildningarna presenterar begreppet nyhetsvärdering
samt journalistikens relation till begreppet demokrati för sina studenter. Detta för att
vidare söka svar på vilken demokratisyn som journalistutbildningarna därmed ger
uttryck för.
Metod: Tematisk innehållsanalys
Material: Kurs- och utbildningsplaner för journalistutbildningar med kandidatexamen
samt kurslitteratur och föreläsningar i urval.
Huvudsakligt resultat: Journalistutbildningarna utbildar studenterna i att
nyhetsvärdera så som journalister gör i praktiken och presenterar för studenterna att de
kan använda sin magkänsla för att göra detsamma. Journalistutbildningarnas
presentation av nyhetsvärdering indikerar en nyhetsvärdering som ger publikstyrd
information, vilket i sig är ett uttryck för demokratisynen procedurdemokrati.
Nyckelord: nyhetsvärdering, demokrati, journalistutbildning, professionalisering, tyst
kunskap, socialisering

Amanda Waldenström
MKV, Masteruppsats , vt16
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.