Förändring och Förväntan

- en studie av internkommunikationen vid ett förändringsprojekt på Svenska Mässan

Abstract Titel Förändring och Förväntan – en studie av interkommunikationen vid ett förändringsprojekt på Svenska Mässan Författare Helene Berteling & Cecilia Carlson Kurs Fördjupningskurs i Medie- och Kommunikationsvetenskap Institutionen för Journalistik och Masskommunikation Göteborgs Universitet Termin Höstterminen 2005 Syfte Syftet är att studera internkommunikationen under ett förändringsprojekt på Svenska Mässan. Metod Kvalitativa intervjuer med sju anställda på Svenska Mässan, och observationer av två projektmöten. Huvudresultat Projekt Intranät initieras uppifrån ledningsnivå, efter att man uppmärksammat att det finns ett behov av ett nytt intranät i organisationen. För att kunna genomföra förändringen tillsätts en särskild projektorganisation. Projektets syfte stämmer väl överens med de behov som finns i organisationen. Men informationen till projektets referenspersoner ges i olika utsträckning, och vissa personer får förhandsinformation genom informella nätverk. Detta resulterar i att referenspersonerna befinner sig på olika informationsnivåer och har olika utgångspunkter för deltagande i projektet. Referenspersonerna förhåller sig positiva till förändringen och projektet i sig, men det finns en viss oro för hur det nya intranätet ska genomföras praktiskt och hur man ska lyckas hålla kanalen uppdaterad. Förväntningarna på vad intranätet kommer att innebära för organisationens kommunikation är höga. Alla referenspersonerna känner sig motiverade, men av olika anledningar är känslan av delaktighet begränsad. Referenspersonernas positiva attityder ger goda förutsättningar för att de ska sprida budskapet om det nya intranätet vidare.

Helena BertelingCecilia Carlson
MKV, Examensarbete , ht05
565
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.