Föreställningar om ett intranät

en kvalitativ och komparativ studie av planeringsstadiet ur sändar- och mottagarperspektiv

Abstract Titel: Föreställningar om ett intranät en kvalitativ och komparativ studie ur sändar- och mottagarperspektiv. Författare: Carina Ovesson och Petra Rosen Kurs: Fördjupningskursen, medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs Universitet Termin: Höstterminen 2001 Syfte: Syftet är att jämföra sändarens och mottagarens föreställningar angående ett kommande intranät i en kommun. Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer med tio anställda på kommunen. Fem av respondenterna deltog i projekt- gruppen för intranätet och övriga var anställda på de olika sektorerna inom kommunen. Huvudresultat: Den övergripande slutsats som vi har kommit fram till, är att mottagarnas arbetsuppgifter och arbetsplats i hög grad inverkar på huruvida deras föreställningar och förväntningar överens- stämmer med intranätgruppens. Intranätet skall, enligt sändarna, fungera främst som en informationsbank och som ett arbetsredskap. Dessa funktioner kommer i första hand att fylla de behov som finns hos den personal som har administrativa arbetsuppgifter. Sändargruppen har en hög tro på att mottagarna kommer att ta emot intranätet med lika stor entusiasm som de själva känner och tror även att användandet kommer att leda till att arbetet effektiviseras. Denna entusiasm delas av några av mottagarrespondenterna, främst av dem med administrativa uppgifter, medan andra inte är motiverade till användning av en kanal som de inte anser att de har någon nytta av. Avsaknaden av motivation till användning av intranätet kan härledas till brist på datorvana, tidsbrist eller otillfredsställande uppkoppling till Internet. Problemet med otillfredsställande internetuppkoppling gäller endast de respondenter som inte har sin arbetsplats i kommunhuset.

Carina OvessonPetra Rosen
MKV, Examensarbete , ht01
414
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.