FRÅN ANDRA SIDAN DEN JOURNALISTISKA MUREN

En ny infallsvinkel till diskussionen om native advertising

thumbnail of 955-1

Uppsats/Examensarbete: 15 HP Program och/eller kurs: MK1500 Nivå: Grundnivå Termin/år: Höstterminen 2015 Handledare: Marie Grusell Examinator: Orla Vigsö Antal tecken: 96 123 (ink. blanksteg) Nyckelord: Native advertising, textreklam, advertorial, content marketing, journalistik, förtroende, kommersialisering, nyhetsmedier, medier Syfte: Att bidra med en ny infallsvinkel till diskussionen kring native advertising som koncept Teori: Uses and gratifications, mediernas kommersialisering, förtroendet för medierna Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer Resultat: Resultatet visar att det på den kommersiella sidan finns en generellt sett mer positiv grundinställning till native advertising, men att respondenterna samtidigt är väl medvetena om flera problematiska områden med metodiken. Bilden är mångtydig och det märks att native advertising är ett nytt fenomen. Studiens resultat gör det tydligt att ett regelverk behöver utformas för att det skall gå att undvika de negativa aspekter som finns med native advertising.

Lars Lööf
MKV, Examensarbete , ht15
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.