Från händelse till nyhet

en innehållsstudie om kommunaljournalistik i Göteborgsregionen

Abstract Titel: Från händelse till nyhet, en innehållsstudie om kommunaljournalistik i Göteborgsregionen Författare: Peter Hedlund & Karin Holm Handledare: Lennart Weibull Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs Termin: HT 2002 Arbete: C-uppsats Sidantal: 70 Syfte: Syftet med vår undersökning är att studera vilken bild den lokala samhällsjournalistiken ger av kommunerna, och om det lokala perspektivet har någon betydelse när medierna skapar sin bild av kommunerna. Fokus är främst inställt på den bild medierna ger av kommunerna som arbetsgivare och som arbetsplats Metod: Kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys Materialval: Göteborgs-Posten, GP Nära samt Alingsås Tidning under perioden 1 april, 2002 till 30 april, 2002. Huvudresultat: De kommunala nyheterna är oftast små och placeras på undanskymda platser i tidningarna. Nyheterna är också generellt sett få till antalet, med undantag för GP Nära där de utgör över en tredjedel av tidningens nyhetsmaterial. De kommunala nyheterna med arbetsplatsperspektiv är genomgående få till antalet och presenteras oftast som varken negativa eller positiva, med en liten övervikt för positiv vinkel. Det är främst Medielogiken som har betydelse för om en händelse i den kommunala verksamheten blir till nyhet eller ej.

Peter HedlundKarin Holm
MKV, Examensarbete , ht02
451
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.