Från Meloditävlan till Melodifestival

- en kvalitativ textanalys av Melodivestivalen som ett medieevenemang, 1960-2002

Abstract Titel: Från Meloditävlan till Melodifestival – en kvalitativ textanalys av Melodifestivalen som ett medieevenemang, 1960-2002. Författare: Emma Borg & Malin Fors Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs Termin: HT-02 Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera hur den svenska Melodifestivalen konstrueras som ett medieevenemang i svensk television, 1960 – 2002. Vi vill också göra en jämförelse för att se på utvecklingen över tid. Metod: Kvalitativ textanalys Material: Statens ljud- och bildarkivs inspelning av Melodifestivalen från 1960, 1974, 1989 samt 2002. Huvudresultat: Uppsatsens huvudresultat är att Melodifestivalen har utvecklats till att successivt få allt fler drag av ett medieevenemang. Detta handlar t.ex. om hur evenemanget skapar gemenskap och samhörighet hos publiken. Programmet har utvecklats från ett förhållandevis regelstyrt och ”torrt” program till att innehålla alltmer ”gala och festival”. Evenemanget har också ändrats från att 1960 och 1974 fokusera på regler och dirigent, till att 1989 och 2002 allt mer hylla artisten och skapa hjältar.

Emma BorgMalin Fors
MKV, Examensarbete , ht02
449
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.