Från vision till illusion

En studie om hur ett utvecklingsprojekt ramats om i medierna

thumbnail of 194-2

Titel: Från vision till illusion, en studie om hur ett utvecklingsprojekt ramats om i medierna Författare: Moa Vennergrund Kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs Universitet. Termin: Vårterminen 2012 Handledare: Bengt Johansson Sidantal: 53 Syfte: Hur har de lokala medierna omförhandlat och byt ram av Formens hus? Metod: Kvantitativ innehållsanalys och diskursanalys Material: Nerikes Allehanda och Filipstads tidning mellan år 2004-2011. Huvudresultat: En tydlig omramning har gjort av Formens hus i de lokala medierna där en förändring skett i dels tilltalet i artiklarna, dels i vilken bild de lokala tidningarna porträtterar Formens hus och utveckling, dels vilka aktörer som får uttala sig i artiklarna, dels vilka som framställs som aktiva och passiva, och slutligen har studien kunnat visa att det skett en förändring i hur Formens hus representeras. Detta som ett resultat av en maktförskjutning i vilka som uttalar sig i medierna i fallet Formens hus.

Moa Vennergrund
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.