Frihet och pingviner

- uttryck för en kulturell gemenskap kring fri/öppen mjukva

Abstract Titel: Frihet och pingviner – en studie av uttryck för en kulturell gemenskap kring fri/öppen mjukvara Författare: Lotta Josefson Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs Termin: Vårterminen 2005 Syfte: Studiens syfte är att undersöka om och hur uttryck för en kulturell gemenskap kring fri/öppen mjukvara förmedlas i kommunikationen på några utvalda samlingsplatser på Internet. Metod: Kvalitativ textanalys av datormedierad kommunikation på webplatser, e-postlistor och forum. Material: Ett urval av kommunikationen på webplatserna för Silicon Valley Linux User Group, http://www.svlug.org, The India Linux Organization, http://www.linux-india.org, Linux Online, http://www.linux.org, i maj-augusti 2003 samt ett urval av arkiverad kommunikation i Slashdots forum, http://slashdot.org och i Silicon Valley Linux User Groups respektive The India Linux Organizations generella e-postlista i maj 2003. Huvudresultat: En mängd uttryck för en kulturell gemenskap kring fri/öppen mjukvara förmedlas i kommunikationen på de utvalda samlingsplatserna. I den kulturella gemenskap kring fri/öppen mjukvara som studien visar på uttrycks delade uppfattningar om och tolkningar av specifika företeelser och händelser. En kulturell gemenskap uttrycks också genom artefakter som symboliska berättelser, en delad humor och gemensam specifik språkanvändning. Kommunikationen förmedlar att kulturen underbyggs av värderingar som ofta kan ses som motsatspar där fri/öppen mjukvara representerar vad som är gott och önskvärt medan privatägd mjukvara och Microsoft representerar vad som är dåligt och icke-önskvärt. Indirekt speglas grundläggande antaganden som formar den kulturella gemenskapen. Möjliga sådana kan vara öppenhet med information och en syn på individen som aktiv.

Lotta Josefson
MKV, Examensarbete , vt05
536
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.