Glattiga broschyrer eller innehållsrik information?

En kvalitativ studie om informationen kring Läkemedelsförsäkringen

Abstract Titel: Glattiga broschyrer eller innehållsrik information? En kvalitativ studie om informationen kring Läkemedelsförsäkringen Författare: Annika Berg och Martina Bernhardt Kurs: Fördjupningskurs i medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för Journalistik och Masskommunikation (JMG) Göteborgs Universitet Termin: Vårterminen 2005 Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur patientombuden/-nämnderna i Västra Götalandsregionen ser på informationen kring Läkemedelsförsäkringen, hur den passar in i deras arbetssituation idag och hur de vill ha den i framtiden. Metod: Kvalitativa djupintervjuer. Material: Patientombuden/-nämnderna i Västra Götalandsregionen. Huvudresultat: Ombuden upplever sig själva som tillgängliga för patienterna. En del av ombuden upplever tidvis sitt arbete som stressigt. Oavsett stress eller ej säger sig alla ombuden vara motiverade till sitt arbete. Vi har sett att nästan alla Herzbergs motivationsfaktorer är uppfyllda. Då det gäller formen av information ger ombuden inget entydigt svar. Några vill helst få information via e-post, någon annan via brev och något ombud vill gärna få det muntligen på informationsträffar. Svaren är individuella och baseras på ombudens identitet och erfarenheter. Hur de konsumerar information är kopplat till deras livsstil, vilket Jedbratt och Lindgren diskuterar i konsumtionstrenderna. Det viktigaste med ny information de skall konsumera, anser ombuden är att den är lättillgänglig och att de kan tillgå den när de vill och har behov av den nya informationen. Ombuden är relativt nöjda med informationen och mängden av information de hittills fått kring Läkemedelsförsäkringen. Ombuden är dock kritiska till skadeanmälningsblanketten som produceras av försäkringsbolaget Zürich. Något som ombuden efterfrågar inför framtiden är främst kontinuerlig information i form av ett nyhetsbrev när det sker förändringar inom Läkemedelsförsäkringen.

Annika BergMartina Bernhardt
MKV, Examensarbete , vt05
530
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.