Go gubbe och gott mos

en kvalitativ undersökning av hur ett antal göteborgare upplever tidningen Vårt Göteborg

ABSTRACT Titel: Go gubbe och gott mos – en kvalitativ undersökning av hur ett antal göteborgare upplever tidningen Vårt Göteborg. Författare: Julia Andersson och Annika Berne Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs, 20p Termin: Höstterminen 2004 Syfte: Syftet med uppsatsen var att studera om några av Vårt Göteborgs läsare kunde identifiera sig med innehållet i tidningen. Detta utifrån begreppen social och kulturell identitet. Metod och material: Vi valde att utgå från en kvalitativ metod som bestod i att vi utförde fyra fokusgruppsintervjuer som valdes ut med ett s k strategiskt urval. Analysmaterialet bestod av resultaten från de fyra intervjuerna. Huvudresultat: Resultatet vi fick fram visade på att de olika sociala och kulturella identiteterna hade stor betydelse för hur intervjupersonerna läste tidningen. Deras kön, etnicitet, intressen, kollektiva identiteter m.m. påverkade hur de uppfattade det som stod i Vårt Göteborg och sättet de läste tidningen på. Det resultat vi tyckte var mest intressant var att se att gruppen med invandrarkvinnor var mest kritiska i sin läsning medan de svenska grupperna och då främst gruppen med kvinnor, i stort sätt inte reagerade på något som stod i tidningen. Något annat som skilde grupperna åt var att den kritik som kom fram, både positiv och negativ, handlade i de svenska grupperna om tidningens layout och utformning medan den i gruppen med invandrare handlade om innehållet och framställningarna.

Julia anderssonAnnika Berne
MKV, Examensarbete , ht04
514
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.