God, don’t you ever feel like everything we do and everything we’vebeen taught is just to service the future?

Ett arbete om mediekunskaper i gymnasieskolans styrdokument

thumbnail of 747-1

Titel God, don’t you ever feel like everything we do and everything we’ve been taught is just to service the future?1 Författare Tor Kindahl Kurs MK1500: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap Termin VT2011 Syfte Att undersöka vilken typ av mediekunskaper eleven kan utveckla i den svenska gymnasieskolan (Gy2011) och hur detta ska förstås i relation till forskning inom Media Literacy samt utbildningsfilosofier och politiska ideologier. Metod och material ECA (Ethnographic content analysis) och styrdokument för gymnasieskolan. Huvudresultat Mediekunskaperna handlar mer om att orientera eleven i olika mediekunskapsområden samt grundläggande färdighetsträning som både gäller hur man använder media och hur medier kan användas för att sprida budskap – i synnerhet till olika målgrupper. De handlar mindre om att belysa intressekonflikter, normer och värderingar i samhället. Mediekunskaperna i gymnasieskolan är följaktligen en snäv gestaltning av vad som förespråkas inom Media Literacy-forskningen. Man kan av samma orsak även konstatera att kunskaperna i hög grad är inordnat under vad Englund kallar den vetenskapligt rationella utbildningskonceptionen. Antal ord 20 397

Tor Kindahl
MKV, Examensarbete , vt11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.