Göteborgs-Postens porträttering av gärningsmän

En särfallsstudie avseende etniska, nationella och religiösa minoriteter

thumbnail of 836-1

Titel: Göteborgs Postens porträttering av gärningsmän. – En särfallsstudie avseende etniska, nationella och religiösa minoriteter. Författare: Anna Larson Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs Universitet Termin: Höstterminen 2012 Handledare: Malin Svenningsson Sidantal: 30 Antal ord: 9 851 Syfte: Kartlägga hur Göteborgs-Postens porträttering av våldtäktsmän avseende etniska, nationella och religiösa minoriteter ser ut före och efter en förändrad samhällsopinion. Metod: Kvalitativ textanalys enligt ECA (Ethnographic Content Analysis). Material: Göteborgs- Posten, 30 metodiskt utvalda artiklar per år, åren 2000 och 2010, som samtliga behandlar fall som av tidningen rubriceras som ”våldtäkt” oberoende av benämning av minioroteter, för att kunna jämföra särfall (de artiklar där minoriteterna nämns) och normen (de artiklar där minoriteterna inte nämns). Huvudresultat: Utifrån jämförelser mellan särfall och nomer i förhållande till teorier om framing, har det undersökts hur Göteborgs- Postens porträttering av våldtäktsmän i kontext av etniska, nationella och religiösa minoriteter sett ut före och efter Sverigedemokraternas inval i riksdagen. Studiens resultat visar skillnader åren emellan. År 2000 var beskrivningar i allmänhet (all slags information som identifierar mannen) av gärningsmannen mer framträdande än år 2010. Parallellt med dessa resultat kan man också konstater att angivelser av etnicitet, nationalitet och religion gjordes oftareoch i många fall tydligare bland artiklarna från år 2000 än år 2010. Man kan alltså se tendenser till en förändring i Göteborgs-Postens frames angående rapportering av våldtäkt och minioriteter åren emellan. Anledningen till detta kan ligga i flera samhälleliga händelser. I och med den komplexa relationen mellan publik och media som framingteorin förespråkar kan man anta att media påverkat samhällopinionen och vice versa.

Anna Larson
MKV, Examensarbete , ht12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.