Haka på eller spåra ur?

En studie om hur lokala medier i Göteborg bevakade det Västsvenska paketet inför folkomröstningen om trängselskatt 2014

Titel: Haka på eller spåra ur? – En studie om hur lokala medier i Göteborg bevakade det Västsvenska paketet inför folkomröstningen om trängselskatt 2014 Författare: Oliver Karlsson och Ida Stefansson Uppdragsgivare: Ny Tid Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet Termin: Vårterminen 2015 Handledare: Jenny Wiik Antal ord och sidor: 15 016 ord, 50 sidor (exklusive försättsblad, abstract, innehållsförteckning och bilagor). Syfte: Att undersöka hur lokala medier i Göteborg rapporterat om det Västsvenska paketet inför folkomröstningen 2014. Metod och material: Kvalitativ innehållsanalys av nyhetsmaterial från SR P4 Göteborg, Göteborgs-Posten och Expressens Göteborgs Tidning som omfattar: Västsvenska paketet, Västlänken, trängselskatten och folkomröstningen, under perioden 25 augusti – 13 september 2014. Huvudresultat: Det har funnits skillnader i mediernas rapportering om det Västsvenska paketet inför folkomröstningen 2014. Sättet som medierna bevakat händelser har delvis kunnat kopplas till mediernas grundläggande förutsättningar så som ekonomi, genre och format. Public service, dagspress och kvällspress har agerat på ett sätt som är karaktäristiskt för de olika medieformerna. Nyhetsmaterialet utgörs i huvudsak av det Västsvenska paketets delmoment och inte infrastrukturprojektets ur sin helhet. Det är istället Västlänken, trängselskatten och folkomröstningen som fått mest utrymme i rapporteringen. Medierna har förhållit sig kritiskt till dessa delmoment, i den bemärkelsen att de lyfter negativa aspekter i större utsträckning än positiva.

Oliver Karlsson och Ida Stefansson
MKV, Examensarbete , vt15
933
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.