“Här är kaos. bilar i poolerna. Hundratals döda.”

En studie om Göteborgs Posten och GT:s krisrapportering från flodvågskatastrofen i Asien

Abstract Titel: ”Här är kaos. Bilar i poolerna. Hundratals döda” – En studie om Göteborgs Posten och GT:s krisrapportering från flodvågskatastrofen i Asien Författare: Erik Ask och Niklas Henrikson Kurs: Fördjupningskurs medie- och kommunikationsvetenskap Termin: Vårterminen 2005 Syfte: Att klargöra tydliga likheter och skillnader i Göteborgs Postens och GT:s krisrapportering från flodvågskatastrofen i Asien, med avseende på artiklarnas form och dess användande av källor. Metod och material: Kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys på tidningar och artiklar. Huvudresultat: Både Göteborgs Posten och GT skrev mycket om flodvågskatastrofen i Asien och de använde sig främst av privatpersoner som källor. Göteborgs Posten använde sig av bättre rubriksättning och formulerade sina ingresser på ett lämpligare sätt utifrån artiklarnas innehåll. Vi kunde i båda tidningarna se att rubrikerna hade täckning i artiklarnas brödtext, men att de stundtals fungerade missvisande. Detta gällde framförallt i GT. Det framgick även att GT i högre utsträckning än Göteborgs Posten placerat viktig information långt bak i sina artiklars brödtext, det vill säga där den riskerar att inte bli läst. Sammanfattningsvis kunde vi konstatera att Göteborgs Posten och GT i det undersökta materialet liknade varandra i flera avseenden. Där skillnader fanns berodde de ofta på att GT genomfört en sämre typ av krisrapportering än Göteborgs Posten.

Erik AskNiklas Henrikson
MKV, Examensarbete , vt05
544
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.