Hela Sverige mot cancer

vision eller verklighet?

Abstract Titel: Hela Sverige mot Cancer – vision eller verklighet? Författare: Maria Johansson och Camilla Lindblad Kurs: Göteborgs Universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) Medie- och kommunikationsvetenskap Fördjupningskurs Termin: Vårterminen 2004 Handledare: Bengt Johansson Sidantal: 60 Syfte: Syftet med undersökningen är att se vilka olika förhållningssätt till Cancerfondens kampanj ”Hela Sverige mot cancer” som finns bland våra intervjuade. Metod: Kvalitativ receptionsstudie Material: 10 samtalsintervjuer angående Cancerfondens kampanjmaterial (utomhusreklam och annons) Huvudresultat: Vårt huvudresultat är att vi har funnit flera olika tolkningar bland våra resultatet av kampanjmaterialet. Cancerfondens syfte – att profilera sig som en icke-statlig organisation – har inte framgått på ett tydligt sätt för våra respondenter. Vi har vidare funnit att de olika förhållningssätten som finns gentemot kampanjen bygger på hur man upplever risken med cancer, vilket förtroende man har för organisationen samt hur kampanjen är utformad.

Maria JohanssonCamilla Lindblad
MKV, Examensarbete , vt04
506
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.