Högt i tak i landet lagom?

En studie om satirteckningars plats i svenska dagstidningar

thumbnail of 927-1

Titel: Högt i tak i landet lagom? – En studie om satirteckningars plats i svenska dagstidningar Författare: Emma Ekström Kurs: Examenskurs i medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs Universitet. Termin: Vårterminen 2015 Handledare: Orla Vigsø Sidor och antal ord: 43 sidor (exklusive referenser och bilagor), 16 029 ord. Syfte: Studiens syfte är att undersöka satirteckningars förekomst och uttrycksformer i svenska dagstidningar. Metod: Kvantitativ innehållsanalys samt kvalitativa bildanalyser. Material: Den kvantitativa innehållsanalysen utförs under en kalendermånad; mars 2015, i de sex svenska dagstidningarna Aftonbladet, Dagens ETC, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs Posten samt Svenska Dagbladet. I den kvalitativa analysen studeras sex utvalda teckningar publicerade under den avsedda perioden. Huvudresultat: Resultatet visar att 129 teckningar publicerats i de studerade tidningarna under kalendermånaden. Satiren görs förekommande i framförallt tre delar av tidningen; på ledarsidan, i kulturdelen samt i delar avsedda för debatt, kommentarer och insändare. Det huvudsakliga antalet utgörs av två ämnesblock; politisk satir samt satir angripande mer allmänna och vardagliga fenomen. De två kategorierna gör sig dock förekommande i olika delar av tidningen och den politiska satiren som framförallt angriper olika former av makt förekommer i större utsträckning integrerad i en artikel. Den politiska satiren adresserar ofta en nyhetskonsument, medan satiren som uppmärksammar vardagliga fenomen snarare anspelar på igenkänning från mottagarens egen vardag. Således skiljer satiren sig avseende den förförståelse och kunskap om kontexten som förutsätts. Ett förstärkande symbolspråk i form av semiotiska och retoriska verktyg nyttjas i stor utsträckning, såväl som integrerade textelement, vilka i flera av teckningarna också är dominerande i meningsskapandet. Såväl den politiska satiren som den satir som uppmärksammar mer vardagliga företeelser kan betraktas som relativt harmlös och sällan provokativ eller kontroversiell.

Emma Ekström
MKV, Examensarbete , vt15
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.