Hon & han

En kvalitativ studie om hur produktionsbolaget MTV åstadkommer ett tittarmässigt framgångsrikt underhållningsprogram för TV

ABSTRACT Titel Hon & Han – ett riktigt Scoop. En kvalitativ studie om hur produktionsbolaget MTV (Mobile Television) åstadkommer ett tittarmässigt framgångsrikt underhållningsprogram för TV. Författare Helene Carlson och Patrik Nyqvist Kurs Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs. Institutionen för Journalistik och Masskommunikation, Göteborgs universitet (JMG). Termin Vårterminen 2000 Syfte Vårt syfte är att undersöka hur produktionsbolaget MTV (Mobile Television) åstadkommer ett tittarmässigt framgångsrikt underhållningsprogram för TV. Metod & material Vi har valt att använda en kvalitativ metod för vår undersökning. Metoden består av två delar. I den första delen har vi gjort intervjuer med producenterna av programmen Hon & Han samt Scoop, två producenter för respektive program, sammanlagt fyra intervjuer. I den andra delen av vår metod har vi tagit del av alla dokument och protokoll, programplaneringsmaterialet, som legat till grund för inspelning och sändning av Hon & Han samt Scoop. Tyngden i vår undersökning ligger på intervjuerna. För att besvara frågeställning två, där vi granskar MTV:s programplaneringsmaterial, fann vi att en verifierande komparativ innehållsanalys skulle vara mest passande. Avsikten med denna analys är att den ska komplettera respondenternas svar. Huvudresultat Vi har kommit fram till att det finns väldigt många faktorer som har betydelse för att åstadkomma ett framgångsrikt underhållningsprogram för TV. Det är bl a viktigt att programidén är lättformulerad och genren väldefinierad. Den viktigaste rollen spelar programledaren och han/hon är en förutsättning för att programmet ska bli framgångsrikt. Produktionsprocessen kan försvåras av att programidén inte är en svensk originalidé. Även tablåläggning och ekonomiska faktorer kan ha betydelse för programmets utgång. I vår undersökning har vi kommit fram till nya forskningsresultat som visar att det är betydelsefullt att alla i produktionsteamet arbetar mot ett och samma mål. I praktiken kan det innebära att produktionsteamets laganda, gemenskap, positiva och kreativa miljö såväl framför som bakom kameran ger den färdiga produktionen en mer lyckad framtoning.

Helene CarlsonPatrik Nyqvist
MKV, Examensarbete , vt00
350
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.