Hot eller möjlighet?En kvantitativ studie av svenska landsortsbaserade dagspressjournalisters inställning till användarskapat innehåll

thumbnail of 684-1

Titel HOT ELLER MÖJLIGHET? En kvantitativ studie av svenska landsortsbaserade dagspressjournalisters inställning till användarskapat innehåll Författare Johan Cedersjö & Roger Gustavsson Uppdragsgivare Dagspresskollegiet. Ett forskningsprogram på institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs Universitet. Programmet genomför, sedan 1979, forskning om medieanvändning med fokus på dagstidningar och dess publik. Dagspresskollegiet finansieras till två tredjedelar av Tidningsutgivarna och resterande tredjedel genom fristående analysuppdrag. Kurs Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet. Termin Vårterminen 2009 Handledare Ulrika Andersson Sidantal 51 Syfte Att undersöka vilken inställning svenska landsortsbaserade dagspressjournalister har till användarskapat innehåll Metod Kvantitativ enkätstudie Material Webbenkät med 76 svarande respondenter. Huvudresultat Resultatet visar att de journalister som deltog i undersökningen har en ambivalent inställning till det användarskapade innehållet. Många journalister upplever att de får inspiration och idéer ifrån det samt att det gör journalistiken mer relevant. Många anser också att läsarnas bidrag gör att kravet på journalistisk noggrannhet ökar, att deras lyhördhet för läsarnas önskemål ökar samt att de får en god förståelse för sin målgrupp. Samtidigt tror en majoritet av journalisterna att användarskapat innehåll kan skada tidningens trovärdighet och att det ger läsaren en större makt över journalistiken. Många av dem upplever möjligheten till läsardeltagande som negativ för yrkesrollen och betraktar inte användarskapat innehåll som en del av det redaktionella materialet. I stort sett svarade journalisterna med en påtaglig homogenitet. Generellt ser vi att kön, ålder och redaktionsmiljö har en begränsad påverkan på inställningen till användarskapat innehåll.

Johan Cedersjö Roger Gustavsson
MKV, Examensarbete , vt09
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.