Hur får man reda på något om man inte använder inttranätet?

En kvantitativ studie om hur vårdpersonalen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset får ledningsinformation

thumbnail of 637-1

Abstract Titel: Hur får man reda på något om man inte använder intranätet? En kvantitativ studie om hur Sahlgrenska Universitetssjukhusets vårdpersonal får ledningsinformation Författare: Eleonor Johansson, Magnus Pernervik, Miriam Reuterstrand Handledare: Monika Djerf-Pierre Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap Termin: Höstterminen 2007 Syfte: Att undersöka hur vårdpersonal som av olika anledningar inte tar del av SU:s intranät får sin ledningsinformation samt hur de upplever att den fungerar. Metod: Kvantitativ fallstudie Material: Enkätutskick till 976 personer i vårdpersonalen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset med en svarsfrekvens på 58 procent. Huvudresultat: Huvudresultatet visar att vårdpersonal som använder intranätet 3 gånger i månaden eller mer sällan främst får sin ledningsinformation från närmsta chef, kollegor och lokala massmedier så som GP och lokalradio/TV. Vad gäller hur nöjd man är med den information man får har vi inte kunnat hitta några signifikanta skillnader mellan de som använder intranätet ofta och de som gör det sällan/aldrig. Slutsatser: Nästan 80 procent av de anställda använder intranätet minst en gång i veckan, men knappt hälften uppger att de använder intranätet för att få just ledningsinformation. Det huvudsakliga hindret vid intranätsanvändning som vi hittade är att användning av intranätet upplevs som tidskrävande. En stor andel av både frekventa och ickefrekventa användare anser att det är svårt att hitta på intranätet och nästan en tredjedel instämmer helt eller delvis i påståendet att det ofta är problem med datorerna när de skall använda intranätet. De flesta skulle helst få sin information via sin närmsta chef och e-post-informationskanaler som inbjuder till tvåvägskommunikation på ett annat sätt än vad intranätet gör.

Eleonor Johansson Magnus Pernevik Miriam Reuterstrand
MKV, Examensarbete , ht07
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.