Hur ska jag gå tillväga?

En kvalitativ studie om ungdomars informationssökningsprocess.

thumbnail of 805-1

Titel: ”Hur ska jag gå tillväga?” En kvalitativ studie om ungdomars informationssökningsprocess. Författare: Fanny Eineren. Handledare: Magnus Fredriksson. Uppdragsgivare: Athlete School Advisor. Kurs: Examensarbeteete i Medie – och Kommunikationsvetenskap. Institution: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG. Sidantal: 44 (exklusive referenslista & bilagor) Antal ord: 18 227 (exklusive referenslista & bilagor) Syfte: Att studera hur ungdomar söker information och hur detta kan förstås i ett socialt sammanhang. Metod: Den kvalitativa samtalsintervjun. Material: Studien bygger på 8 stycken samtalsintervjuer med ungdomar som någon gång haft för avsikt att kombinera studier och idrott i USA. Sex av respondenterna ska åka till USA i år eller nästa år. En av respondenterna studerar för tillfället i USA och den sista hade för avsikt att åka men kom aldrig iväg. Huvudresultat: Min studie har visat att målgruppen har ett konstant informationsbehov genom hela informationssökningsprocessen. Detta eftersom nya frågor hela tiden uppkommer. Målgruppens informationsbehov består framförallt av två områden. Dels har de ett behov av allmän information och dels har de ett behov av specifik information så som vad som krävs av dem. För att finna information använder de flera informationskanaler. Studien visar att den informationskanal som målgruppen framförallt föredrar är personer som för tillfället studera och idrottar i USA. Av den anledningen behöver företaget förbättra kopplingen mellan blivande och nuvarande studenter. Slutligen visar studien att målgruppens val och meningsskapande till stor del grundar sig i deras habitus och symboliska kapital

Fanny Eineren
MKV, Examensarbete , vt12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.