I Pressen eller i Papperskorgen

pressmeddelandets roll i nyhetsflödet

Abstract Titel: I pressen eller i papperskorgen Författare: Sofie Fridolfsson Kurs: Påbyggnadskursen (D) VT 2005 Antal sidor: 58 Syfte: Denna uppsats syftar att undersöka pressmeddelandets roll i nyhetsflödet som dagligen når redaktioner. Vidare syftar undersökningen att ta reda på vad Svenska Mässans pressmeddelanden resulterar i samt vad nyhetschefer/journalister anser om pressmeddelanden. Metod: En kvantitativ innehållsanalys samt samtalsintervjuer. Material: 27 stycken pressmeddelande angående mässorna På två hjul, Båtmässan och Inspirationsmässorna. 266 stycken pressklipp från fackpress, kvällspress, landsortspress, storstadspress och gratistidningar i Sverige. Intervjumaterial från fem samtalsintervjuer med journalister/nyhetschefer samt en intervju med informationschefen på Svenska Mässan, Annika Orgert. Resultat: Resultatet från innehållsanalysen visar att utav 27 utskickade pressmeddelanden resulterade detta i 266 pressklipp. Genomslaget var störst i landsortspressen. 67 procent av pressklippen resulterade i en artikel, 32 procent i en notis och resten i ledare. Av samtliga artiklar visade det sig att Svenska Mässan eller någon av de undersökta mässorna i de flesta fall var delvis i fokus. De flesta artiklarna handlade följaktligen även om något annat ämne. Av notiserna var Svenska Mässan eller någon av mässorna i majoritet helt i fokus. De personer som mest frekvent uttalar sig i pressklippen är privatpersoner. Majoriteten av publiciteten är journalisterna egna texter. Med detta menas att igen koppling till pressmeddelandets har urskönjts. Resultat- och analysen av intervjuerna visade att nyhetskriterier hårt styr vad som blir nyheter på de undersökta redaktionerna. Pressmeddelanden ses som en värdefull källa till information men ska det få än mer betydelse bör de även innehålla någon eller helst flera av nyhetskriterierna; väcka känslor, geografisk närhet, ovanlig samt elitpersoner. Respondenterna uppger även att de vill vara ensamma om att få nyheten.

Sofie Fridolfsson
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt05
MG160
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.