I väntan på ett intranät

Internkommunikation som en framgångsfaktor i utvecklingen av ett intranät

Abstract Titel ”I väntan på ett intranät- internkommunikation som en framgångsfaktor i utvecklingen av ett intranät” Författare Tina Tibbling och Katrin Öberg Handledare Britt-Marie Leivik Knowles Kurs Medie- och kommunikationsvetenskap C, VT 2004 Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka om internkommunikationen på en avdelning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset utgör ett hinder i utvecklingen av ett behovsanpassat intranät. Metod Undersökningen har fokus på hur internkommunikationen ser ut mellan tre grupper på en avdelning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi genomförde en kvalitativ undersökning genom samtalsintervjuer med sju anställda, två chefsanställda och två IT-personer, totalt 11 personer. Avdelningen anonymiserades och undersökningen är gjord utifrån en explorativ ansats. Huvudresultat Inför implementeringen av intranätet finns det ett antal faktorer som påverkar internkommunikationen och utgör hinder. Det framkommer att det saknas formella forum för kontakt och att man behöver organisera sig kring uppgiften. För de som är ansvariga för intranätet uppträder tre sammanlänkade hinder. De ansvariga har dubbla roller, den befattning de har och den som ligger i utvecklingen av den för personerna nya tekniken intranät. Denna problematik utkristalliserar sig i en kunskaps- och en tidsfaktor där båda ses som en brist. För ledarskapet utgör ovanstående faktorer ett hinder i internkommunikationen gentemot de anställda.

Tina TibblingKatrin Öberg
MKV, Examensarbete , vt04
496
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.