Identitet och internkommunikation på Kungälvs kommun

En kvalitativ undersökning av användningen av kommunikationskanalerna ur ett kulturellt perspektiv

Abstract Titel: Identitet och internkommunikation på Kungälvs kommun Författare: Lena Pellbjer, Anja Jonasson Kurs: Fördjupningskurs i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för Journalistik och Masskommunikation, Göteborgs Universitet Termin: Vårterminen 2005 Syfte: Syftet med undersökningen är att visa hur kommunidentiteten och internkommunikationen ser ut i Kungälvs kommun idag och varför. Metod: Kvalitativ fokusgruppsintervjuer, med 20 medarbetare inom Kungälvs kommun. Antal sidor: 57 Huvudresultat: Det resultat vi har fått fram är att de flesta av de som vi intervjuat faktiskt känner sig som kommunalanställda. Ett par av de intervjuade identifierade sig främst med den egna professionen och såg sin arbetsplats som en egen enhet. Det visade sig att tendenserna var att ju längre från kommunhuset man arbetar desto svårare har man att känna sig som en del av kommunen som helhet. När det gäller internkommunikationen och de olika kanalerna visade resultatet på att man i stort var nöjd. Den kritik som framkom var att tekniken med intranätet ej fungerar överallt i kommunen, vilket leder till att det finns anställda som går miste om viktig information. Man verkade vara positivt inställd till intranätet som teknik men ansåg att det finns rum för förbättringar. Man tyckte också att funderingar kring syftet med intranätet skulle klargöras. Den kanalen man var mest nöjd med visade sig var e-posten, även om det också här fanns ett par tekniska problem. Personaltidningen Kungavisan ansågs vara tämligen oviktigt och fyllde inte mycket till funktion. Dock påpekades att de som inte ännu kan använda sig av intranätet bör få den innan intranätet har blivit utbyggt. Vi får inte glömma bort att den personliga kontakten med chefen och informella kanaler fyller behov hos de anställda. Denna informella kommunikation ansågs självklar och oersättlig av våra intervjupersoner.

Lena PellbjerAnja Jonasson
MKV, Examensarbete , vt05
535
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.