Informatörens yrkesroll, allroundfunktion eller nischad internkonsult?

En undersökning av olika informatörers upplevda yrkesroll jämfört med bilden av yrkesrollen i platsannonser

Abstract Arbetets art: Examensarbete om 10 poäng inom fördjupningskursen (C-kursen) Medie- och kommunikationsvetenskap 60 poäng, hösten 2005. Titel: Informatörens yrkesroll- allroundfunktion eller nischad internkonsult? Författare: Maria Augustsson Handledare: Annika Bergström Syfte Syftet är att göra en undersökning av olika informatörers uppfattning av sin yrkesroll. Denna vill jag sedan jämföra mot den beskrivna bilden av yrkesrollen i platsannonser för att se om de överensstämmer Metod och material Undersökningen genomfördes i Göteborg under hösten 2005. En kvalitativ textanalys av 20 platsannonser låg till grund för bilden av informatörens yrkesroll. Med denna bild av informatören som grund konstruerades sedan intervjufrågorna. Intervjupersonerna var sju informatörer från privat och offentlig sektor vilka skiljde sig åt i ålder och kön och som hade varierande upplevelser av sina yrkesroller. För att få informatörernas egna tankar och reflektioner valdes semistrukturerade intervjuer som metod. Intervjuerna genomfördes på arbetstid på de olika arbetsplatserna. Resultat Jag fann av min undersökning att bilden av informatörerna i platsannonserna stämde bra överens med de arbetande informatörernas upplevelse av sin yrkesroll. Trots den omväxlande yrkesrollen och yrkets varierande karaktär så torde det med andra ord finnas en kärna i yrkesrollen. Detta eftersom annonserna ringar in de kompetenser och egenskaper som informatören själva upplever som nödvändiga att besitta. Jag fann även, av intervjuerna och annonserna, att framtiden för informatörerna kan vara att de nischar sig inom ett speciellt fält av sitt arbetsområde. Den brett kompetente informatören kan i framtiden i första hand komma att finnas på mindre företag där hon är den ende som arbetar med information. På större företag kan informatörens arbete komma att blir mer uppdelat och titeln istället vara mer yrkesorienterad än den idag övergripande titeln informatör.

Maria Augustsson
MKV, Examensarbete , ht05
563
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.